Најсовремени амфитеатри, предавални, лаборатории, во кои има најсовремена опрема и технологија, како и сè што им е потребно на идните студенти за успешна реализација на студиите по информатика се само мал дел од она што го прави Факултетот за информатика совршен избор за идните професионални информатичари.

Декан
Ред. Проф. д-р Цвета Мартиновска Бенде
E-mail: cveta.martinovska[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 103

Продекан
Доц. д-р Наташа Стојковиќ
E-mail: natasa.maksimova[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 113

Секретар
Никица Георгиева
E-mail: nikica.georgieva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 042

Технички секретар
Габриела Богатинова
E-mail: gabriela.bogatinova[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 100


Студентски прашања


Референт за студентска архива на прв циклус
Валентина Давчева
E-mail: valentina.davceva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 064

Референт за студентска архива на втор циклус
Васка Здравкова
E-mail: vaska.zdravkova[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 408

Референт за студентска архива на трет циклус
Слаџана Mитровска
E-mail: sladzana.mitrovska[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 032