Катедри

  • Катедра за применета математика
  • Катедра за математика и статистика
  • Катедра за компјутерски технологии и интелигентни системи
  • Катедра за компјутерско инженерство и комуникациски технологии
  • Катедра за информациски технологии