Студиска програма по Бизнис информатика 4 годишни студии

Стекнато звање:

Дипломиран бизнис информатичарI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100112Математика 183+2+2240
2FI100212Основи на програмирање62+2+1180
Основи на економија62+2+1180
2FI130112Вовед во информатика62+2+1180
Факултетски изборен предмет 1 ЕФ
42+1+1120
Вкупно
3011+10+6900

Факултетски изборни предмети
II СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100412Математика 262+2+1180
2FI100512Објектно-ориентирано програмирање62+2+1180
Менаџмент62+2+1180
Факултетски изборен предмет 2 ЕФ
62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 140+0+4120
Практична настава20+0+260
UGD102712
Спорт и рекреација**
/0+0+2/
Вкупно
308+8+12900

** - потребен е потпис за запишување на втора година на студиската програма

Факултетски изборни предмети ЕФ
III СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100712Структури на податоци и алгоритми62+2+1180
2FI101212Софтверско инженерство62+2+1180
2FI130712Веројатност и статистика62+2+1180
Финансии62+2+1180
Факултетски изборен предмет 3 ЕФ
62+2+1180
Вкупно
3010+10+5900

Факултетски изборни предмети
IV СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101012Бази на податоци62+2+1180
2FI111012Финансиска математика62+2+1180
2FI102012Информациски системи62+2+1180
2FI100812Визуелно програмирање62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 240+0+4120
2FI13521Практична настава20+0+260
Вкупно
308+8+10900V СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101412Интернет програмирање62+2+1180
Маркетинг62+2+1180
2FI135312Дизајн и визуелизација на информации62+2+1180
Факултетски изборен предмет 4 ФИ
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 5 ЕФ
62+2+1180
Вкупно
3010+10+5900

Факултетски изборни предмети ФИ

Факултетски изборни предмети ЕФ
VI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
Меѓународен бизнис62+2+1180
2FI101512Оперативни системи62+2+1180
Факултетски изборен предмет 6 ФИ
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 7 ЕФ
62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 340+0+4120
2FI135212Практична настава20+0+260
Вкупно
308+8+10900

Факултетски изборни предмети ФИ

Факултетски изборни предмети ЕФ
VII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI102112Безбедност на компјутерски системи62+2+1180
2FI135612Анализа и дизајн на информациски системи62+2+1180
Факултетски изборен предмет 8 ФИ
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 9 ФИ
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 10 ЕФ
62+2+1180
Вкупно
3010+10+5900

Факултетски изборни предмети 8 ФИ

Факултетски изборни предмети 9 ФИ

Факултетски изборни предмети 10 ЕФ
VIII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
Дипломска работа
60+0+8180
2FI135712Проект менаџмент62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 4 60+0+4180
Факултетски изборен предмет 11 ФИ
42+1+1120
Факултетски изборен предмет 12 ЕФ
42+1+1120
Практична настава40+0+4120
Вкупно
306+4+11900

Факултетски изборни предмети ФИ

Факултетски изборни предмети ЕФ