Студиска програма по Компјутерски науки 4 годишни студии

Стекнато звање:

Дипломиран инженер по информатика - Компјутерски наукиI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100112Математика 183+2+2240
2FI100212Основи на програмирање62+2+1180
2FI130612Компјутерски електронски елементи62+2+1180
2FI130112Вовед во информатика62+2+1180
Факултетски изборен предмет 1
42+1+1120
Вкупно
3011+9+6900
II СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100412Математика 262+2+1180
2FI100512Објектно-ориентирано програмирање62+2+1180
2FI100612Дигитална логика62+2+1180
Факултетски изборен предмет 2
62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 140+0+4120
Практична настава20+0+260
UGD102712
Спорт и рекреација**
/0+0+2/
Вкупно
308+8+12900

** - потребен е потпис за запишување на втора година на студиската програма
III СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100712Структури на податоци и алгоритми62+2+1180
2FI101212Софтверско инженерство62+2+1180
2FI100912Архитектура на компјутери62+2+1180
Факултетски изборен предмет 3
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 4
62+2+1180
Вкупно
3010+10+5900

*Еден изборен предмет се избира од областа Математика
IV СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101012Бази на податоци62+2+1180
2FI101112Компјутерски мрежи62+2+1180
2FI101512Оперативни системи62+2+1180
2FI100812Визуелно програмирање62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 240+0+4120
2FI13521Практична настава20+0+260
Вкупно
308+8+10900V СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101712Нумерички методи62+2+1180
2FI101412Интернет програмирање62+2+1180
2FI133612Операциони истражувања62+2+1180
Факултетски изборен предмет 5
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 6
62+2+1180
Вкупно
3010+10+5900

Факултетски изборни предмети
VI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI102012Информациски системи62+2+1180
2FI131712Моделирање и симулации62+2+1180
Факултетски изборен предмет 7
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 8
62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 340+0+4120
2FI135212Практична настава20+0+260
Вкупно
308+8+10900

Факултетски изборни предмети
VII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI102112Безбедност на компјутерски системи62+2+1180
2FI102312Вештачка интелигенција62+2+1180
Факултетски изборен предмет 9
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 10
62+2+1180
Факултетски изборен предмет 11
62+2+1180
Вкупно
3010+10+5900

Факултетски изборни предмети
VIII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
Дипломска работа
60+0+8180
2FI102812Дистрибуирани компјутерски системи62+2+1180
2FI133312Биоинформатика62+2+1180
Факултетски изборен предмет 12
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет 440+0+4120
Практична настава40+0+4120
Вкупно
306+5+19900

Факултетски изборни предмети