Студиска програма по Математика наставна, 4 годишни студии

Стекнато звање:

Дипломиран професор по математикаI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100112Математика 183+2+2240
2FI130312Линеарна алгебра83+2+2240
2FI140112Основи на програмирање62+2+1180
Изборен предмет единица 1
42+1+1120
Изборен предмет единица 2
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7900

Изборни предмети 1


Изборни предмети 2
II СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100412Математика 283+2+2240
2FI110512Аналитичка геометрија62+2+1180
2FI110212Множества и логика62+2+1180
Изборен предмет единица 3
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет 162+2+1120
Практична настава20+0+260
Вкупно
309+7+11900

Факултетски изборен предмет 3

III СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI110312Математичка анализа83+2+2240
2FI101712Нумерички методи83+2+2240
2FP119612Физика62+2+1180
Изборен предмет единица 4
42+1+1120
Изборен предмет единица 5
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7900

Факултетски изборен предмет 4


Факултетски изборен предмет 5
IV СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI110612Диференцијални равенки83+2+2240
2FI110412Алгебра62+2+1180
2FI131112Геометриски трансформации62+2+1180
Изборен предмет единица 6
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет 260+0+4120
Практична настава20+0+260
Вкупно
309+7+11900

Факултетски изборен предмет 6
V СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI130712Веројатност и статистика83+2+2240
2FI110712Топологија83+2+2240
4FO100117Психологија62+2+1180
Изборен предмет единица 7
42+1+1120
Изборен предмет единица 8
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7900

Факултетски изборен предмет 7


Факултетски изборен предмет 8
VI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI111012Финансиска математика83+2+2180
2FI131712Моделирање и симулации62+2+1240
4FO100217Педагогија62+2+1180
Универзитетски изборен предмет 340+0+4120
Изборен предмет единица 9
42+1+1120
Практична настава20+0+260
Вкупно
309+7+11900

Факултетски изборен предмет 9
VII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI110812Комплексни функции и Фуриева анализа 83+2+2240
4FO120418Планирање и програмирање на педагошката дејност во училиштата62+2+1180
2FI111312Методика на наставата по математика 183+2+2240
Изборен предмет единица 10
42+1+1120
Изборен предмет единица 11
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7900

Изборни предмети Единица 10


Изборни предмети Единица 11
VIII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI141712ИКТ во наставата по математика62+2+1180
2FI111512Методика на наставата по математика 262+2+1180
Изборен предмет единица 12
42+1+1120
Изборен предмет универзитетски 440+0+4120
Практична настава - интердисциплинарен проект40+0+6120
Дипломска работа
62+2+1180
Вкупно
308+7+14900

Изборни предмети Единица 12