Студиска програма по Бизнис информатика 3 и 4 годишни студии

I СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100112Математика 183+2+2216
2FI100212Основи на програмирање83+2+2216
4EK100112Основи на економија62+2+1156
Факултетски изборен предмет ФИ
42+1+1120
Факултетски изборен предмет ЕФ
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Изборни предмети ФИ


Изборни предмети ЕФ
II СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100412Математика 283+2+2216
2FI100512Објектно-ориентирано програмирање62+2+1156
4EK110112Финансии62+2+1156
Факултетски изборен предмет
62+2+1156
UGD102712
Спорт и рекреација**
/0+0+230
Вкупно
3011+9+8804

** - потребен е потпис за запишување на втора година на студиската програма


Изборни предмети ЕФ
III СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100712Структури на податоци и алгоритми83+2+2216
2FI100812Визуелно програмирање83+2+2216
4EK110412Монетарна економија62+2+1156
Факултетски изборен предмет ЕФ
42+1+1120
Факултетски изборен предмет ФИ
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Изборни предмети ФИ/ЕФ
IV СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101012Бази на податоци83+2+3216
2FI102012Информациски системи62+2+1156
2FI111012Финансиска математика62+2+1156
Факултетски изборен предмет ЕФ
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
Вкупно
3011+9+6804

Изборни предмети ЕФ
V СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI102912ИТ инфраструктура83+2+2216
2FI101412Интернет програмирање83+2+2216
2FI101512Оперативни системи62+2+1156
Факултетски изборен предмет ЕФ
42+1+1120
Факултетски изборен предмет ЕФ
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Изборни предмети ЕФ
VI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
4EK110512
Финансиски пазари и институции
83+2+2216
Завршен испит*
60+0+6144
2FI101112Компјутерски мрежи62+2+1156
Факултетски изборен предмет ФИ
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
Вкупно
309+7+11792

*Студентите на тригодишните студии во VI семестар полагаат Завршен испит. Студентите кои продолжуваат на четиригодишни студии наместо Завршен испит го слушаат предметот Ревизија.

Изборни предмети ФИ
VII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI102112Безбедност на компјутерски системи83+2+2216
2FI102412Развој на информациски системи83+2+2216
4EK140812Финансиски менаџмент62+2+1156
Факултетски изборен предмет ФИ
42+1+1120
Факултетски изборен предмет ЕФ
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Изборни предмети ЕФ


Изборни предмети ФИ
VIII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
Дипломска работа
80+0+8192
2FI102812Управување со ИТ проекти62+2+1156
4EK110612Кредитна политика62+2+1156
Факултетски изборен предмет ФИ
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
Вкупно
308+7+12780

Изборни предмети ФИ