Студиска програма по Информатика наставна, 4 годишни студии

I СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100112Математика 183+2+2216
2FI100212Основи на програмирање83+2+2216
2FI100312Електротехника62+2+1156
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

*Еден изборен предмет се избира од областа Математика

Изборни предмети
II СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100412Математика 283+2+2216
2FI100512Објектно-ориентирано програмирање62+2+1156
2FI100612Дигитална логика62+2+1156
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
UGD102712
Спорт и рекреација**
/0+0+230
Вкупно
3011+9+8834

** - потребен е потпис за запишување на втора година на студиската програма

Универзитетски изборни предмети: Странски јазикIII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100712Структури на податоци и алгоритми83+2+2216
2FI100812Визуелно програмирање83+2+2216
2FI100912Архитектура на компјутери62+2+1156
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

*Еден изборен предмет се избира од областа Математика
IV СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101012Бази на податоци83+2+2216
2FI101112Компјутерски мрежи62+2+1156
2FI101212Софтверско инженерство62+2+1156
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
Вкупно
3011+9+6804

Факултетски изборни предмети
V СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101312Графика и визуелизација83+2+2216
2FI101412Интернет програмирање83+2+2216
2FI101512Оперативни системи62+2+1156
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Факултетски изборни предмети
VI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI101912Микрокомпјутерски системи83+2+2216
2FI101712Нумерички методи62+2+6156
2FI102012Информациски системи62+2+1156
Факултетски изборен предмет
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
Вкупно
309+7+11792

Факултетски изборни предмети
VII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
4FO107512Психологија83+2+2216
4FO107412Педагогија62+2+1156
4FO115212Методика во наставата по математика I83+2+2216
Изборен предмет единица 10
42+1+1120
Изборен предмет единица 11
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Изборни предмети Единица 10


Изборни предмети Единица 11
VIII СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
Дипломска работа
80+0+8192
4FO107612Методика на воспитно-образовна работа62+2+1156
4FO115312Методика на наставата по математика 262+2+1156
Изборен предмет единица 12
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет62+2+1156
Педагошки стаж*
*0+0+6*
Вкупно
308+7+12780

Изборни предмети Единица 12