Студиска програма по Математика, 3 годишни студии

I СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100112Математика 183+2+2216
2FI110112Линеарна алгебра83+2+2216
2FI110012Информатика62+2+1156
Факултетски изборен предмет 1
42+1+1120
Факултетски изборен предмет 2
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Изборни предмети 1


Изборни предмети 2
II СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI100412Математика 283+2+2216
2ЕТ100412Физика62+2+1156
2FI110312Множества и логика62+2+1156
Изборен предмет единица 3
42+1+1120
Изборен предмет, универзитетски 1
62+2+1156
UGD102712
Спорт и рекреација**
/0+0+230
Вкупно
3011+9+8834

Факултетски изборен предмет 3

III СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI110412Математичка анализа83+2+2216
2FI110512Алгебра83+2+2216
2FI110612Aналитичка геометрија62+2+1156
Факултетски изборен предмет 4
42+1+1120
Факултетски изборен предмет 5
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Факултетски изборен предмет 4


Факултетски изборен предмет 5
IV СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI110712Диференцијални равенки83+2+2216
2FI101712Нумерички методи62+2+1156
22FI110812Геометриски трансформации62+2+1156
Факултетски изборен предмет 6
42+1+1120
Универзитетски изборен предмет 2
62+2+1156
Вкупно
3011+9+6804

Факултетски изборен предмет 6
V СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI10912Веројатност и статистика83+2+2216
2FI111112Топологија83+2+2216
2FI11212Комплексни функции62+2+1156
Факултетски изборен предмет 7
42+1+1120
Факултетски изборен предмет 8
42+1+1120
Вкупно
3012+8+7828

Факултетски изборен предмет 7


Факултетски изборен предмет 8
VI СЕМЕСТАР

Задолжителни предмети


КОДПРЕДМЕТКРЕДИТИЧАСОВИВКУПНО
2FI103712Финансиска математика62+2+1156
2FI111412Математичко програмирање83+2+2216
Факултетски изборен предмет 9
42+1+1120
Изборен предмет, универзитетски 6
42+1+1120
ЗАВРШНА РАБОТА
60+0+6156
Вкупно
309+7+11792

Факултетски изборен предмет 9