Факултет за информатика - Трет циклус на студии

Школа за докторски студии

Нова студиска програма 2021/2022-2025/2026

Компјутерски науки и инженерство


Стара програма
За повеќе информации обратете се кај референтите од студентската служба:

Контакт:


Референт: Слаџана Mитровска
E-mail: sladzana.mitrovska[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 032
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија