Факултет за информатика - Втор циклус на студии

Нови студиски програми
Правилници, барања и обрасци за студирање
За повеќе информации обратете се кај референтите од студентската служба:

Контакт:


Референт: Катерина Хаџи – Василева
E-mail: katerina.hadzivasileva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 076
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија