Факултет за информатика - Втор циклус на студии

Студиски програми 2023/24 - 2027/28

Софтверско инженерство

Роботика и интелигентни системи

Интелигентни веб технологии

Компјутерска безбедност и дигитална форензика

Биоинформатика

Информациски системи и технологии

Финансиска и актуарска математика

Математичко-информатичко образование

Математика

Пресметковно инженерство


Стари студиски програми

Студиски програми 2018/2019-2023
Правилници, барања и обрасци за студирање
За повеќе информации обратете се кај референтите од студентската служба:

Контакт:


Референт: Катерина Хаџи – Василева
E-mail: katerina.hadzivasileva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 076
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија